சூடான முத்தம். குளிரை இதமாக்கும் விளையாட்டுக்கள்.

சூடான முத்தம். குளிரை இதமாக்கும் விளையாட்டுக்கள்.

hot_kiss.jpg_480_480_0_64000_0_1_0-225x300
அந்தரங்கம்
எலும்புகளை ஊடுருவும் குளிர் காலத்தில் இழுத்துப் போர்த்திக் கொண்டு நேரத்தோடு உறங்கத்தான் பலரும் நினைப்பார்கள். மார்கழிக் குளிர் மார்பில் ஊடுருவ இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கலாமோ என்ற ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதே நேரத்தில் அதிகாலையிலே கொஞ்சம் விளையாடிப் பார்க்கலாமே என்ற ...
Comments Off on சூடான முத்தம். குளிரை இதமாக்கும் விளையாட்டுக்கள்.

hot_kiss.jpg_480_480_0_64000_0_1_0-225x300
அந்தரங்கம்
எலும்புகளை ஊடுருவும் குளிர் காலத்தில் இழுத்துப் போர்த்திக் கொண்டு நேரத்தோடு உறங்கத்தான் பலரும் நினைப்பார்கள். மார்கழிக் குளிர் மார்பில் ஊடுருவ இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கலாமோ என்ற ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதே நேரத்தில் அதிகாலையிலே கொஞ்சம் விளையாடிப் பார்க்கலாமே என்ற ...
Comments Off on சூடான முத்தம். குளிரை இதமாக்கும் விளையாட்டுக்கள்.