சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??

சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??

3ba6cea13f_80387697032748950713-300x185-300x185
அந்தரங்கம்
உடலின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் உன் முத்தம் என்னை தொட்டுத் தழுவட்டும்… என்னை விட்டு என் உயிரை தின்று போகட்டும் உன் முத்தம்..தித்திக்கும் உன் உதடுகள் பட்டு என் உடலெங்கும் தீ பரவட்டும்.. முத்தம் வாங்குவோரின் உதடுகள் பெரும்பாலும் உதிர்க்கும் ...
Comments Off on சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??

3ba6cea13f_80387697032748950713-300x185-300x185
அந்தரங்கம்
உடலின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் உன் முத்தம் என்னை தொட்டுத் தழுவட்டும்… என்னை விட்டு என் உயிரை தின்று போகட்டும் உன் முத்தம்..தித்திக்கும் உன் உதடுகள் பட்டு என் உடலெங்கும் தீ பரவட்டும்.. முத்தம் வாங்குவோரின் உதடுகள் பெரும்பாலும் உதிர்க்கும் ...
Comments Off on சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??

சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??
செல்லிலும் உன் முத்தம் என்னை தொட்டுத் தழுவட்டும்… என்னை விட்டு என் உயிரை தின்று போகட்டும் உன் முத்தம்..தித்திக்கும் உன் உதடுகள் பட்டு என் உடலெங்கும் தீ பரவட்டும்.. முத்தம் வாங்குவோரின் உதடுகள் பெரும்பாலும் உதிர்க்கும் வார்த்தைகள்தான் இவை… ...
Comments Off on சூடான உறவுக்கு அனுபவித்து முத்தமிடுவது எப்படி??