சுய இன்பத்தால் ஆண்மைக் குறைவு?

சுய இன்பத்தால் ஆண்மைக் குறைவு?

images-112
அந்தரங்கம்
சுய இன்பம் என்பது மனித இனத்திலே காணப்படும் ஒரு பொதுவான செயன் முறையாகும். ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்விலே 99 வீதமான ஆண்களும் .. 85 வீதமான பெண்களும் சுய இன்பத்திலே ஈடுபடுவதாக தெரியவந்தது. நமது சமூகத்திலே சுய இன்பம் ...
Comments Off on சுய இன்பத்தால் ஆண்மைக் குறைவு?