சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி

சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி

httpi.sozcu_.com_.trwp-contentuploads20141223iç-615x341
வினோதங்கள்
தென்கிழக்கு சீனாவின் குவாங்ஸி ஜுவாங் தன்னாட்சிப் பகுதியில் உள்ள யுலின் நகரத்தில் வசித்து வருபவர் 30 வயதான டான். அவர் வசித்து வந்த வீடடின் மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்தது. அப்போது பெண்கள் பயன்படுத்தும் உள்ளாடைகள் குவியல் குவியலாக ...
Comments Off on சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி

httpi.sozcu_.com_.trwp-contentuploads20141223iç-615x341
வினோதங்கள்
தென்கிழக்கு சீனாவின் குவாங்ஸி ஜுவாங் தன்னாட்சிப் பகுதியில் உள்ள யுலின் நகரத்தில் வசித்து வருபவர் 30 வயதான டான். அவர் வசித்து வந்த வீடடின் மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்தது. அப்போது பெண்கள் பயன்படுத்தும் உள்ளாடைகள் குவியல் குவியலாக ...
Comments Off on சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி

சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி
தென்கிழக்கு சீனாவின் குவாங்ஸி ஜுவாங் தன்னாட்சிப் பகுதியில் உள்ள யுலின் நகரத்தில் வசித்து வருபவர் 30 வயதான டான். அவர் வசித்து வந்த வீடடின் மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்தது. அப்போது பெண்கள் பயன்படுத்தும் உள்ளாடைகள் குவியல் குவியலாக ...
Comments Off on சீனாவில் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிய மரும அசாமி