சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­ட ராட்சத காளான்

சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­ட ராட்சத காளான்

pils
வினோதங்கள்
இராட்­சத காளான் ஒன்று சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. லிங்க்ழி இக் காளான் 3 அடி (107செ.மீ) அக­லமும்,16.4அங்­குலம் (7.45கி.கி) எடையும் கொண்­டுள்­ளது. சுமார் 2000 ஆண்­டு­க­ளாக அழி­யாத் ­தன்­மை­யு­டைய இந்த காளான் பாரம்­ப­ரிய சீன மருத்­து­வத்தில் உப­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கின்­றமை குறிப்­பி­டத்­தக்கது. ...
Comments Off on சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­ட ராட்சத காளான்…

pils
வினோதங்கள்
இராட்­சத காளான் ஒன்று சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. லிங்க்ழி இக் காளான் 3 அடி (107செ.மீ) அக­லமும்,16.4அங்­குலம் (7.45கி.கி) எடையும் கொண்­டுள்­ளது. சுமார் 2000 ஆண்­டு­க­ளாக அழி­யாத் ­தன்­மை­யு­டைய இந்த காளான் பாரம்­ப­ரிய சீன மருத்­து­வத்தில் உப­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கின்­றமை குறிப்­பி­டத்­தக்கது. ...
Comments Off on சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­ட ராட்சத காளான்…

pils
வினோதங்கள்
இராட்­சத காளான் ஒன்று சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. லிங்க்ழி இக்காளான் 3 அடி (107செ.மீ) அகலமும், 16.4 அங்­குலம் (7.45கி.கி) எடையும் கொண்­டுள்­ளது. சுமார் 2000 ஆண்­டு­க­ளாக அழி­யாத் ­தன்­மை­யு­டைய இந்த காளான் பாரம்­ப­ரிய சீன மருத்­து­வத்தில் உப­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கின்­றமை குறிப்­பி­டத்­தக்கது. ...
Comments Off on சீனாவில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­ட ராட்சத காளான்