சிறுநீர்ப்பை அழற்சி என்றால் என்ன?

சிறுநீர்ப்பை அழற்சி என்றால் என்ன?

kidny.mam-1-615x596
மருத்துவம்
சிறுநீர் பையில் பாக்டீரியா தொற்றால் ஏற்படும் எரிச்சல் அல்லது வீக்கத்தால், சிறுநீர்ப்பை அழற்சி ஏற்படுகிறது. இதனால், அவசரமாக மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கவும், அத்தகைய சமயங்களில் வலி அல்லது குத்தல், ஆண் அல்லது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் அசவுகரியம், ...
Comments Off on சிறுநீர்ப்பை அழற்சி என்றால் என்ன?