கைகளும் இல்லாத நிலையில் விமான ஓட்டியாக ஒரு பெண். என்ன ஒரு விந்தை.

கைகளும் இல்லாத நிலையில் விமான ஓட்டியாக ஒரு பெண். என்ன ஒரு விந்தை.

inspiring
Videos
...
Comments Off on கைகளும் இல்லாத நிலையில் விமான ஓட்டியாக ஒரு பெண். என்ன ஒரு விந்தை.