குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற தனது உயிரை தியாகம் செய்த தாய்... கண்கலங்க வைத்த காட்சி!.

குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற தனது உயிரை தியாகம் செய்த தாய்… கண்கலங்க வைத்த காட்சி!.

escalator_accident_001.w245
Videos வினோதங்கள்
...
Comments Off on குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற தனது உயிரை தியாகம் செய்த தாய்… கண்கலங்க வைத்த காட்சி!.