குளிர் சகதியில் சிக்கிய முதலாளி உயிரை காப்பாற்றிய நாய்!

குளிர் சகதியில் சிக்கிய முதலாளி உயிரை காப்பாற்றிய நாய்!

hero-dog-rescued-owner-trapped-hours-muddy
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள கிளாரென்ஸ் ஜெ. பிரௌன் அணை மற்றும் நீர்த்தேகத்தில் கடும் சகதியில் சிக்கிய முதலாளியை அவரது செல்ல பிராணியான நாய் காப்பாற்றியுள்ளது. முதலாளியும், அவரது செல்ல பிராணியும் அணைப்பகுதிக்கு வந்த பின், அவர் மட்டும் ...
Comments Off on குளிர் சகதியில் சிக்கிய முதலாளி உயிரை காப்பாற்றிய நாய்!

hero-dog-rescued-owner-trapped-hours-muddy
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள கிளாரென்ஸ் ஜெ. பிரௌன் அணை மற்றும் நீர்த்தேகத்தில் கடும் சகதியில் சிக்கிய முதலாளியை அவரது செல்ல பிராணியான நாய் காப்பாற்றியுள்ளது. முதலாளியும், அவரது செல்ல பிராணியும் அணைப்பகுதிக்கு வந்த பின், அவர் மட்டும் ...
Comments Off on குளிர் சகதியில் சிக்கிய முதலாளி உயிரை காப்பாற்றிய நாய்!