குரல் வளம் உண்டாக்கும் வெற்றிலை

குரல் வளம் உண்டாக்கும் வெற்றிலை

வெற்றிலை
மருத்துவம்
இது இந்தியாவில் வெப்பமான இடங்களிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும், வளர்கிறது. இது ஒரு கொடி வகையைச் சேர்ந்தது. இதன் இலைகள் இதயவடிவில் பெரிதாக இருப்பதோடு நுனி கூர்மையாகவும் இருக்கும். வடிகால் வசதி இருக்கவேண்டும். அகத்தி மரங்களை இடையில் வளர்த்து அதில் ...
Comments Off on குரல் வளம் உண்டாக்கும் வெற்றிலை