குரங்குகள் தலையில் பேன் பார்ப்பதில் உள்ள ரகசியம்!... இதுல இம்புட்டு விடயம் இருக்குதா?..

குரங்குகள் தலையில் பேன் பார்ப்பதில் உள்ள ரகசியம்!… இதுல இம்புட்டு விடயம் இருக்குதா?..

monkey_hair_002.w540
வினோதங்கள்
கிராமப்புறங்களில் பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர், தலையில் பேன், ஈறுகளைத் தேடிப்பிடித்து நசுக்கிக்கொண்டு மனம்விட்டுப் பேசிக்கொண் டிருப்பார்கள். இந்தப் பழக்கம் ஆயுளை விருத்தி செய்ய உதவும் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள். பபூன் என்கிற வாலில்லாக் குரங்குகளின் செயல் பாடுகளை 17 ...
Comments Off on குரங்குகள் தலையில் பேன் பார்ப்பதில் உள்ள ரகசியம்!… இதுல இம்புட்டு விடயம் இருக்குதா?..