குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!

குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!

Article_6_interracial(1)
சமூக சீர்கேடு
சமூ­கத்தின் மிகச் சிறிய அலகு குடும்பம். ஒரு ஆணும்,பெண்ணும் பாரம்­ப­ரிய ரீதி­யாக திரு­ம­ணத்தின் மூலம் ஏற்­ப­டுத்தும் இரத்த உறவு முறை யின் அடை­யாளம் குடும்பம். பரம்­பரை பரம்­ப­ரை­யாகத் தொடரும் பந்தம் தான் திரு­மணம். இதனால் தான் இது “ஆயிரங் ...
Comments Off on குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!

-bfjgqutdwtw-uiwfanc_iyi-aaaaaaaaavy-b9ntrat-zsc-s1600-extramarital-affairs-250x250
சமூக சீர்கேடு
சமூ­கத்தின் மிகச் சிறிய அலகு குடும்பம். ஒரு ஆணும்,பெண்ணும் பாரம்­ப­ரிய ரீதி­யாக திரு­ம­ணத்தின் மூலம் ஏற்­ப­டுத்தும் இரத்த உறவு முறை யின் அடை­யாளம் குடும்பம். பரம்­பரை பரம்­ப­ரை­யாகத் தொடரும் பந்தம் தான் திரு­மணம். இதனால் தான் இது “ஆயிரங் ...
Comments Off on குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!

30279930_types_cohabitation_800x800_xlarge
சமூக சீர்கேடு
சமூ­கத்தின் மிகச் சிறிய அலகு குடும்பம். ஒரு ஆணும்,பெண்ணும் பாரம்­ப­ரிய ரீதி­யாக திரு­ம­ணத்தின் மூலம் ஏற்­ப­டுத்தும் இரத்த உறவு முறை யின் அடை­யாளம் குடும்பம். பரம்­பரை பரம்­ப­ரை­யாகத் தொடரும் பந்தம் தான் திரு­மணம். இதனால் தான் இது “ஆயிரங் ...
Comments Off on குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!

cheat
சமூக சீர்கேடு
சமூ­கத்தின் மிகச் சிறிய அலகு குடும்பம். ஒரு ஆணும்,பெண்ணும் பாரம்­ப­ரிய ரீதி­யாக திரு­ம­ணத்தின் மூலம் ஏற்­ப­டுத்தும் இரத்த உறவு முறை யின் அடை­யாளம் குடும்பம். பரம்­பரை பரம்­ப­ரை­யாகத் தொடரும் பந்தம் தான் திரு­மணம். இதனால் தான் இது “ஆயிரங் ...
Comments Off on குடும்ப பந்தத்தை குலைத்து உயிரைக் குடித்த கள்ளக்காதல்!!