குடல் இறக்கத்தின் வகைகளும் அவற்றுக்கான சிகிச்சைகளும்

குடல் இறக்கத்தின் வகைகளும் அவற்றுக்கான சிகிச்சைகளும்

kv-baground-150x150
மருத்துவம்
இது பெருமளவில் ஆண்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய நோய். கருவிலுள்ள ஆண் குழந்தைகளின் விரைகள் வயிற்றின் பின்பக்க சுவற்றில் இருக்கும். பிரசவமாவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்பாகத்தான் விரைகள் இங்குவினால் கெனல் எனும் பாதை வழியாக கீழிறங்கி விதைப்பைக்குள் சென்றடையும். ...
Comments Off on குடல் இறக்கத்தின் வகைகளும் அவற்றுக்கான சிகிச்சைகளும்