காலநிலையைத் தெரிவிக்கும் மிகச் சிறிய சாதனம் உருவாக்கம்

காலநிலையைத் தெரிவிக்கும் மிகச் சிறிய சாதனம் உருவாக்கம்

காலநிலையைத் தெரிவிக்கும் மிகச் சிறிய சாதனம் உருவாக்கம்
Mind Lab எனும் நிறுவனம் கால நிலை பற்றிய தகவல்களை அறிவிக்கக்கூடிய உலகின் மிகச்சிறிய சாதனம் ஒன்றினை உருவாக்கியுள்ளது. Weather Point எனும் இச்சாதனத்தினை அதிகளவான வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் பொருட்டும், 15,000 பவுண்ட்ஸ் நிதியினை ஈட்டும் பொருட்டும் Kickstarter ...
Comments Off on காலநிலையைத் தெரிவிக்கும் மிகச் சிறிய சாதனம் உருவாக்கம்