காம இச்சைக் கொண்ட கணவனும் மனைவியும் தாம்பத்தியத்தில் அதீத இன்பம் பெற

காம இச்சைக் கொண்ட கணவனும் மனைவியும் தாம்பத்தியத்தில் அதீத இன்பம் பெற

images-217-216x300
அந்தரங்கம்
செக்சில், ஆண் கீழும், பெண் மேலுமாக ஈடுபடும் மாறுபட்ட கலவி நிலைகளில் ஈடுபடுவ தால் சில பெண்களுக்கு கூச்ச மின்றி ஈடுபடத் தோன்றலாம். இப்படி மாறுபட்ட நிலைகளில் ஈடுபடக் கூடாத சில சூழ்நிலை களும் உண்டு. அவை என்னென் ...
Comments Off on காம இச்சைக் கொண்ட கணவனும் மனைவியும் தாம்பத்தியத்தில் அதீத இன்பம் பெற