காமம்

காமம்

sex
அந்தரங்கம்
ஆண் பெண் உடலுறவின் போது இருவரும் வெவ்வேறு நிலைகளில் காமத்தின் உச்சத்தை அடைகின்றனர். அவ்வாறு காமத்தின் உச்சத்தை அடைவதில் தான் முழுதிருப்தி ஏற்படும். ஆண்கள் அதிபரவசமடைவது பல நிலைகளில் நிகழ்கின்றது. பொதுவாக ஒரு ஆண், பெண்ணை தொடும்போது, பெண்ணை ...
Comments Off on உடலுறவில் போது ஆண்கள் எப்போதெல்லாம் உச்சமடைகிறார்கள் தெரியுமா?