காமம் என்றொரு அமுதம்!

காமம் என்றொரு அமுதம்!

0vTLKr8rlI-300x178
அந்தரங்கம்
பெண்களில் பத்தினி, சித்தினி, சங்கனி, அத்தினி என நான்கு வகை உண்டு. இவர்களில் பத்தினி என்பவள் மான் போன்றவள். அன்னம் போல் நடை உடையவள். பெண்களில் இவள் முதல் தரமான இவளை எல்ல காலங்களிலும் கூடுதல் இனிது. சித்தினி ...
Comments Off on காமம் என்றொரு அமுதம்!