காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்வது எது தெரியுமா..???

காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்வது எது தெரியுமா..???

be52b5ee72ee522d7422f691cdae614b
அந்தரங்கம்
காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்ய பயன்படுவது நகக்குறிகள்.விரல் நகங்களால் ஆண் அல்லது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகளை கீறுவது அல்லது அழுத்தும் படியாக பதிப்பதே நகக்குறி எனப்படும். நீண்ட நேரம் காமத்துக்கு காத்திருந்த துணை தாமதமாக வரும் துணையின் மீது நக்குறி ...
Comments Off on காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்வது எது தெரியுமா..???

lovemaking
அந்தரங்கம்
காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்ய பயன்படுவது நகக்குறிகள்.விரல் நகங்களால் ஆண் அல்லது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகளை கீறுவது அல்லது அழுத்தும் படியாக பதிப்பதே நகக்குறி எனப்படும். நீண்ட நேரம் காமத்துக்கு காத்திருந்த துணை தாமதமாக வரும் துணையின் மீது நக்குறி ...
Comments Off on காமத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியச்செய்வது எது தெரியுமா..???