காமத்தை கட்டுபடுத்த முடியுமா ? எப்படி?

காமத்தை கட்டுபடுத்த முடியுமா ? எப்படி?

காமத்தை கட்டுபடுத்த முடியுமா ? எப்படி?
காமத்தை அடக்கும் வழிகள் உலகில் மனிதனுக்கு காம எண்ணம் தோன்ற வேண்டுமென்றால் அதற்கு முதலில் மூளை காம எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி கட்டளை பிறப்பிக்க வேன்டும். அதன் பிறகு உடல் தன்னை தயார் செய்து கொண்டு உறவில் இறங்குகிறது. ஆனால் ...
Comments Off on காமத்தை கட்டுபடுத்த முடியுமா ? எப்படி?