காமசூத்ரா – படுத்துக் கொண்டு செய்யும் முறைகள்

காமசூத்ரா – படுத்துக் கொண்டு செய்யும் முறைகள்

gujarati-couple-sex-210x300
அந்தரங்கம்
பெண் நான்கு கால்களில் (கை ஊன்றி ) நிற்பாள்.அவளது உள்ளங்கைகள் தட்டையாய் விரிப்பில் பதிந்திருக்கும்.ஆடவன் அவளுக்கு பின்னால் இருந்து புணர்வான்..அப்போது அவன் கைகள் மார்பகத்தில் செய்யும் சீராட்டுக்களை அவளது பிருஷ்ட பிரதேசத்தில் செய்து மகிழும்.இந்த முறை தேனுகா எனப்படும்..பசுவதை ...
Comments Off on காமசூத்ரா – படுத்துக் கொண்டு செய்யும் முறைகள்