காமக்களியாட்டத்தில் என்ன செய்தால் முழு இன்பம் அனுபவிக்கலாம்?

காமக்களியாட்டத்தில் என்ன செய்தால் முழு இன்பம் அனுபவிக்கலாம்?

4-300x180
அந்தரங்கம்
காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்டத்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நிதானமாக, புத்திசாலித்தனமாக செதுக்கினால் அழகிய சிற்பம் கிடைக்கும். மாறாக தாறுமாறாக செதுக்கினால், அலங்கோலம்தான் மிச்சம். செக்ஸிலும் ...
Comments Off on காமக்களியாட்டத்தில் என்ன செய்தால் முழு இன்பம் அனுபவிக்கலாம்?

காமக்களியாட்டத்தில் என்ன செய்தால் முழு இன்பம் அனுபவிக்கலாம்?
காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்டத்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நிதானமாக, புத்திசாலித்தனமாக செதுக்கினால் அழகிய சிற்பம் கிடைக்கும். மாறாக தாறுமாறாக செதுக்கினால், அலங்கோலம்தான் மிச்சம். செக்ஸிலும் ...
Comments Off on காமக்களியாட்டத்தில் என்ன செய்தால் முழு இன்பம் அனுபவிக்கலாம்?