காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்
காது கேலாதோருக்கான (பேச முடியாதவர்களுக்கும்) புதிய சாதனம் ஒன்று உருவாக உள்ளது. இச்சாதனம் கை அசைவுகளை சொற்களாக மாற்றும். பின்னர் சொற்களை ஒலி வடிவமாக்கும். கை அசைவுகளை முப்பரிமாண வடிவில் உணர்ந்து அதற்கேற்ப சொற்களை உருவாக்க கூடியது. இப்போது ...
Comments Off on காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்