காதலிச்சா காச்சல் வராதாம்

காதலிச்சா காச்சல் வராதாம்

374036_1
வினோதங்கள்
காதல் என்பது பசி, தாகம், கோபம் போன்ற ஓர் இயல்பான உணர்வு! உடல் ரீதியாக பார்த்தால் காதல் என்பது சுரபிகளின் விளையாட்டு. ஆண்ட்ரோஜன், ஈஸ்ட்ரோ ஜன், அட்ரினலின் போன்ற சுரப்பிகளின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்கின்றனர் அறிஞர்கள். அன்பு, ...
Comments Off on காதலிச்சா காச்சல் வராதாம்…