கழிவுக் கடதாசியில் வாத்து

கழிவுக் கடதாசியில் வாத்து

$_35
வினோதங்கள்
அலுவலகங்களில் வீசப்படும் கழிவுக் கடதாசிகளை பயன்படுத்தி நபர் ஒருவர் அழகிய வாத்து உருவமொன்றை வடிவமைத்துள்ளார். கல்முனை வலயக்கல்வி அலுவலகத்தில் கடமை புரிகின்ற எஸ்.கிளமன் என்பவரே இவ்வாறு வாத்து உருவமொன்றை வடிவமைத்துள்ளார். இவ் வாத்தை வடிவமைக்க ஒரு கிலோகிராம் கழிவு ...
Comments Off on கழிவுக் கடதாசியில் வாத்து