கழிவறை முதல் கட்டில் வரை: ஸ்மார்ட்கைப்பேசியில் மறைந்திருக்கும் கிருமிகள்

கழிவறை முதல் கட்டில் வரை: ஸ்மார்ட்கைப்பேசியில் மறைந்திருக்கும் கிருமிகள்

smartphone_virus_001
தொழில்நுட்பம்
ஒரு பொதுக் கழிவறையின் ஒவ்வொரு சதுர அங்குலத்துக்கு சுமார் ஆயிரம் நோய் விளைவிக்கும் கிருமிகள் வரை இருக்கலாம். இதுவே, வீடுகளில் உள்ள தனிப்பட்ட கழிவறைகளில் சுமார், ஐம்பது முதல் முந்நூறு கிருமிகள் இருக்கக்கூடும். இந்நிலையில் காலை எழுந்து கழிவறைக்கு ...
Comments Off on கழிவறை முதல் கட்டில் வரை: ஸ்மார்ட்கைப்பேசியில் மறைந்திருக்கும் கிருமிகள்