கள்ள உறவுகளை விரும்பும் ஆண்கள்

கள்ள உறவுகளை விரும்பும் ஆண்கள்

கள்ள உறவுகளை விரும்பும் ஆண்கள்
பூனையில் சைவம் கிடையாது, ஆண்களில் ராமன் கிடையாது என்று நம் ஊர் கவிஞர் ஒருவர் எழுதியிருந்தார். இது எல்லா நாட்டு ஆண்களுக்கும் பொருந்தும். உலகம் முழுவதும் 2.7 மில்லியன் ஆண்கள் தங்களின் மனைவியை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று அதிர்ச்சித்தகவலை ...
Comments Off on கள்ள உறவுகளை விரும்பும் ஆண்கள்