கர்ப்பிணிகளுக்கு மசக்கை

கர்ப்பிணிகளுக்கு மசக்கை

கர்ப்பிணிகளுக்கு மசக்கை
கருத்தரிப்பு உண்டாகி இரண்டாவது மாதத்தின் துவக்கத்திலேயே மசக்கை உண்டாகும். அதாவது காலையில் பல் துலக்கும்போதோ அல்லது காலை உணவை சாப்பிட்டதுமோ வாந்தி, குமட்டல் ஏற்படும். இரண்டாவது மாதத்தில் ஏற்படும் இந்த குமட்டல், வாந்தி சில வாரங்கள் அல்லது அரிதாக ...
Comments Off on கர்ப்பிணிகளுக்கு மசக்கை