கன்னித் திரை இரகசியங்கள் விஞ்ஞான விளக்கத்துடன்!

கன்னித் திரை இரகசியங்கள் விஞ்ஞான விளக்கத்துடன்!

making-love-main
அந்தரங்கம்
கன்னித் தன்மை, கற்பு… இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் பழங்காலத்தில் அர்த்தமே வேறு. காலப் போக்கில்தான் ஒவ்வொரு சமூகமும் இந்த வார்த்தைகளுக்கு கலாசார முகமூடி அணிவித்து, ஏராளமான பெண்களை இரக்கமில்லாமல் கொன்று போட்டிருக்கி றது. எந்த தப்பும் செய்யாத பெண்களைக்கூட ...
Comments Off on கன்னித் திரை இரகசியங்கள் விஞ்ஞான விளக்கத்துடன்!