கண் இமைகளில் முத்தமிட்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

கண் இமைகளில் முத்தமிட்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

29-kissing-300
அந்தரங்கம்
காதலின் முதல் மொழி முத்தம். நம் அன்பிற்குரியவர் நம்மீது கோபத்தோடு இருந்தால் கூட ஒரு முத்தத்தின் மூலம் கோபத்தை மாற்றிவிடலாம். முத்தமிடும் இடம் எங்கு என்பதைப் பொருத்து அதன் அர்த்தங்களும் மாறுகின்றன. உங்களின் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் சங்கேத பாஷையாகக் ...
Comments Off on கண் இமைகளில் முத்தமிட்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

29-kissing-300
அந்தரங்கம்
காதலின் முதல் மொழி முத்தம். நம் அன்பிற்குரியவர் நம்மீது கோபத்தோடு இருந்தால் கூட ஒரு முத்தத்தின் மூலம் கோபத்தை மாற்றிவிடலாம். முத்தமிடும் இடம் எங்கு என்பதைப் பொருத்து அதன் அர்த்தங்களும் மாறுகின்றன. உங்களின் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் சங்கேத பாஷையாகக் ...
Comments Off on கண் இமைகளில் முத்தமிட்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?