கண்களில் ‘தேவையை’ வெளிப்படுத்துவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!

கண்களில் ‘தேவையை’ வெளிப்படுத்துவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!

01-300x225
அந்தரங்கம்
காதல் உணர்வுகளும், தேவைகளும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்கும். தனது தேவையை ஆணுக்கு உணர்த்தும் பெண்ணின் பார்வைகளும், பேச்சுக்களும் இலைமறை காயாகவே இருக்கும். அதை புரிந்து கொண்டு நிறைவேற்றும் ஆணையே பெண்கள் அதிகமாக விரும்புகின்றனர் அதீதமாக ...
Comments Off on கண்களில் ‘தேவையை’ வெளிப்படுத்துவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!