கணவன் மனைவி எப்படி செக்ஸ் இன்பம் பெறவேண்டும் ஒரு விளக்கம்

கணவன் மனைவி எப்படி செக்ஸ் இன்பம் பெறவேண்டும் ஒரு விளக்கம்

00kaamam-402x215-615x329
அந்தரங்கம்
பலருக்கு, செக்ஸ் செய்தால் நிச்சயம் விந்து நீக்கம் ஏற்படும் என்ற தவறான ஒரு கருத்து உள்ளது. ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு இல்லை. முதலில் ஆணும் பெண்ணும் வெவ்வேறு அளவு நிலைகளில் செக்ஸ்-இன் உச்ச நிலை அடைகிறார்கள் என்ற உண்மையை ...
Comments Off on கணவன் மனைவி எப்படி செக்ஸ் இன்பம் பெறவேண்டும் ஒரு விளக்கம்

00kaamam-300x204
அந்தரங்கம்
பலருக்கு, செக்ஸ் செய்தால் நிச்சயம் விந்து நீக்கம் ஏற்படும் என்ற தவறான ஒரு கருத்து உள்ளது. ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு இல்லை. முதலில் ஆணும் பெண்ணும் வெவ்வேறு அளவு நிலைகளில் செக்ஸ்-இன் உச்ச நிலை அடைகிறார்கள் என்ற உண்மையை ...
Comments Off on கணவன் மனைவி எப்படி செக்ஸ் இன்பம் பெறவேண்டும் ஒரு விளக்கம்