கணவனை தேர்ந்தெடுப்பது எப்ப‍டி?

கணவனை தேர்ந்தெடுப்பது எப்ப‍டி?

indian-wedding-day-300x200-615x410
பல்சுவை
காதலாகட்டும், திருமணமாகட்டும், சரியான துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். பெண்கள் இவ்விஷயத்தில் பெரிதும் தயக்கம்காட்டுவார்கள். ஆனா ல் சரியான நபரைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒன்றும் தண்டனைக்குரிய குற்றமில் லை. இவ்விஷயத்தில் இளம் பெண்களு க்கு உதவும் சில குறிப்புகள்… 1. புதிய ...
Comments Off on காதலனை,கணவனை தேர்ந்தெடுப்பது எப்ப‍டி?