“கட்டுனா குஜாரத்தி பொண்ணுகள தான் கட்டனும் பாஸ்..”

“கட்டுனா குஜாரத்தி பொண்ணுகள தான் கட்டனும் பாஸ்..”

wife5-300x225 (1)
Videos
திருமணம் என்பது நமது வாழ்க்கையின் அடுத்த படி என்பதை கூறுவதை விட, அது ஓர் புதிய வாழ்க்கை என்று கூறுவது தான் சரியாக இருக்கும். இருமனம் இணையும் நறுமண நிகழ்வு தான் திருமணம் என சிலர் கூறுவார்கள். ஆம், ...
Comments Off on “கட்டுனா குஜாரத்தி பொண்ணுகள தான் கட்டனும் பாஸ்..”, ஏன்னு தெரியுமா???