கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்

கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்

01-300x163
அந்தரங்கம்
உறவின் தொடக்கம் முத்தம். ஆரம்பம் சரியாக இருந்தால்தான் முடிவும் சரியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் முத்தம் கொடுக்கத் தெரியாமல் சொதப்புவார்கள். முத்தத்தில் பலவகை உண்டு. அதில் ப்ரெஞ்ச் கிஸ் எனப்படும் உதட்டோடு உதடு பொருத்தி லிப் லாக் செய்வதுதான் ...
Comments Off on கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம் எப்படி இருக்கவேண்டும்?

01-418x215
அந்தரங்கம்
உறவின் தொடக்கம் முத்தம். ஆரம்பம் சரியாக இருந்தால்தான் முடிவும் சரியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் முத்தம் கொடுக்கத் தெரியாமல் சொதப்புவார்கள். முத்தத்தில் பலவகை உண்டு. அதில் ப்ரெஞ்ச் கிஸ் எனப்படும் உதட்டோடு உதடு பொருத்தி லிப் லாக் செய்வதுதான் ...
Comments Off on கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம் எப்படி இருக்கவேண்டும்?

கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்
உறவின் தொடக்கம் முத்தம். ஆரம்பம் சரியாக இருந்தால்தான் முடிவும் சரியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் முத்தம் கொடுக்கத் தெரியாமல் சொதப்புவார்கள். முத்தத்தில் பலவகை உண்டு. அதில் ப்ரெஞ்ச் கிஸ் எனப்படும் உதட்டோடு உதடு பொருத்தி லிப் லாக் செய்வதுதான் ...
Comments Off on கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்

கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்
உறவின் தொடக்கம் முத்தம். ஆரம்பம் சரியாக இருந்தால்தான் முடிவும் சரியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் முத்தம் கொடுக்கத் தெரியாமல் சொதப்புவார்கள். முத்தத்தில் பலவகை உண்டு. அதில் ப்ரெஞ்ச் கிஸ் எனப்படும் உதட்டோடு உதடு பொருத்தி லிப் லாக் செய்வதுதான் ...
Comments Off on கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்ச்சியை தூண்டும் முத்தம்