கட்டிலில் எனது கணவர் திறமையானவராக இல்லை..: மனைவிகளின் முறைப்பாட்டை அடுத்து கணவன்மாரை பிடித்து சுண்ணத் செய்த அதிகாரிகள் !

கட்டிலில் எனது கணவர் திறமையானவராக இல்லை..: மனைவிகளின் முறைப்பாட்டை அடுத்து கணவன்மாரை பிடித்து சுண்ணத் செய்த அதிகாரிகள் !

556999044099b48b0b09ffeeccbe3f110774afac
வினோதங்கள்
கென்யா நாட்டில் உள்ள குக்கிராமம் ஒன்றில் உள்ள மனைவிமார் பலர், தமது கணவர்கள் கட்டிலில் திறமையானவர்களாக இல்லை என்று முறைப்பாடு செய்துள்ளார்கள். அட திறமையானவர்களாக இல்லையா ? என்று நினைத்து குழம்பவேண்டாம். எல்லாம் அந்த மேட்டரை தான் அவர்கள் ...
Comments Off on கட்டிலில் எனது கணவர் திறமையானவராக இல்லை..: மனைவிகளின் முறைப்பாட்டை அடுத்து கணவன்மாரை பிடித்து சுண்ணத் செய்த அதிகாரிகள் !