கடவுளே!! நீயும் கொடூரமானவனா?? பச்சைக் குழந்தையைச் சித்திரவதை செய்யும் கொடூரத்தாய் (Video)

கடவுளே!! நீயும் கொடூரமானவனா?? பச்சைக் குழந்தையைச் சித்திரவதை செய்யும் கொடூரத்தாய் (Video)

49962976vhjsd
சமூக சீர்கேடு
கடவுளே!! நீயும் கொடூரமானவனா?? இப்படியானவர்களுக்கு ஏன் குழந்தையைக் கொடுக்கின்றாய்…. இவர்களுக்கு சட்டத்தல் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம்….. ...
Comments Off on கடவுளே!! நீயும் கொடூரமானவனா?? பச்சைக் குழந்தையைச் சித்திரவதை செய்யும் கொடூரத்தாய் (Video)