கடலுக்கு அடியில் ஒரு வினோத உணவகம் (வீடியோ இணைப்பு)

கடலுக்கு அடியில் ஒரு வினோத உணவகம் (வீடியோ இணைப்பு)

undersea_002
வினோதங்கள்
மாலத்தீவுகளில் கடலின் நடுவே 5 மீட்டர் ஆழத்தில், அதாவது கடலுக்கு 16 அடி கீழே ஒரு வித்தியாசமான உணவகம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் சாகசக்காரர்கள் பலரும் படையெடுக்கும் மாலத்தீவு, மிகப்பெரிய சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. சாகசங்களை விரும்பும் ...
Comments Off on கடலுக்கு அடியில் ஒரு வினோத உணவகம் (வீடியோ இணைப்பு)

கடலுக்கு அடியில் ஒரு வினோத உணவகம் (வீடியோ இணைப்பு)
மாலத்தீவுகளில் கடலின் நடுவே 5 மீட்டர் ஆழத்தில், அதாவது கடலுக்கு 16 அடி கீழே ஒரு வித்தியாசமான உணவகம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் சாகசக்காரர்கள் பலரும் படையெடுக்கும் மாலத்தீவு, மிகப்பெரிய சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. சாகசங்களை விரும்பும் ...
Comments Off on கடலுக்கு அடியில் ஒரு வினோத உணவகம் (வீடியோ இணைப்பு)