ஓரினசேர்க்கையாளர்கள்

ஓரினசேர்க்கையாளர்கள்

Capture41-300x166
அந்தரங்கம்
ஆண்களில் உள்ள ஓரின சேர்க்கையாளர்களை பற்றியது..இதில் மூன்று பிரிவுகளாக விருப்பமுடையவர்கள் இருக்கிறார்கள்..அது டாப்பா?பாட்டமா?வெர்சட்டயிலா? (top, bottom or verstaile)என்பதுதான்…. இதைப்பற்றிய முழுமையான தெரிதலும்,புரிதலும் அனைவருக்கும் ஒன்றுபோல இல்லை என்றாலும்,இதைப் பற்றி ஆராய்ந்த ஜெஸ்ஸி பெரிங் (Institute of Cognition ...
Comments Off on ஓரினசேர்க்கையாளர்கள்