ஒரே இரவில் அதிக முறை உறவு கொள்ள வேண்டுமா…?

ஒரே இரவில் அதிக முறை உறவு கொள்ள வேண்டுமா…?

indian-couple-sex4-300x193
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் ஒரு அனுபவ ஆட்டம்.. அனுபவம் கூடக் கூட ஆட்டத்திலும் நேர்த்தி, முழுமை, நிபுணத்துவம் வந்து விடும். இதில் கற்றுத் தேரும் வரை நாம் செக்ஸுக்கு அடிமை.. கற்றுத் தெளிந்து விட்டால் செக்ஸ் நமக்கு அடிமையாகி விடும். ஆரம்பத்தில் ...
Comments Off on ஒரே இரவில் அதிக முறை உறவு கொள்ள வேண்டுமா…?

H5CsW-300x199
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் ஒரு அனுபவ ஆட்டம்.. அனுபவம் கூடக் கூட ஆட்டத்திலும் நேர்த்தி, முழுமை, நிபுணத்துவம் வந்து விடும். இதில் கற்றுத் தேரும் வரை நாம் செக்ஸுக்கு அடிமை.. கற்றுத் தெளிந்து விட்டால் செக்ஸ் நமக்கு அடிமையாகி விடும். ஆரம்பத்தில் ...
Comments Off on ஒரே இரவில் அதிக முறை உறவு கொள்ள வேண்டுமா…?