ஒருவரை சந்திக்கும் போது தொண்டை அடைத்து வியர்க்கிறதா? ஆம் என்றால் சந்தேகமில்லை அது தான்!

ஒருவரை சந்திக்கும் போது தொண்டை அடைத்து வியர்க்கிறதா? ஆம் என்றால் சந்தேகமில்லை அது தான்!

20130805025524_love-girl-300x200-615x410
பல்சுவை
காதல் என்பது ஒரு ஆழமான பாச உணர்வாகும். அது நம்மை ஒருவரிடம் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்க ஊக்குவிக்கும். இந்த நெருக்கத்தின் அளவு ஒவ்வொருவரை பொறுத்து மாறுபடும். யாருக்காக என்பதை பொறுத்து, காதலானது வலுவற்றதாக, உறுதியானதாக அல்லது கட்டுப்படுத்த முடியாததாக ...
Comments Off on ஒருவரை சந்திக்கும் போது தொண்டை அடைத்து வியர்க்கிறதா? ஆம் என்றால் சந்தேகமில்லை அது தான்!