ஏன் வேண்டும் உச்சகட்டம் ?

ஏன் வேண்டும் உச்சகட்டம் ?

ஏன் வேண்டும் உச்சகட்டம் ?
தன்னுடைய உடலில் எவ்வளவோ இன்பம் பொதிந்து கிடக்கிறது என்ற உண்மை தெரியாமல் அல்லது தெரிந்தும் அதை அனுபவிக்க முடியாமல் இவ்வளவு காலமும் பெண்கள் கட்டுப்படியாக இருந்துவிட்டார்கள். ஆனால் இன்று வீட்டுக்கு வீடு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, இணையதள% ...
Comments Off on ஏன் வேண்டும் உச்சகட்டம் ?