ஏன்டா இந்த கொல வெறி.... என்ன ஒரு கொடூர காட்சி !

ஏன்டா இந்த கொல வெறி…. என்ன ஒரு கொடூர காட்சி !

slap_002.w245
வினோதங்கள்
சாதாரண மனிதர்களுக்கு கன்னத்தில் அறையும் போது கோவம் தானாக உண்டாகும். எந்த மனிதனும் கன்னத்தை தானாக காட்டுவதில்லை! ஆனால் வெளிநாட்டில் ஒரு நபர் தனது கன்னத்தில் அறையுமாறு கேட்டார்! சிலர் ஆய்வு நடத்த மிருகங்களை உபயோகிப்பார்கள். ஆனால் இங்கு ...
Comments Off on ஏன்டா இந்த கொல வெறி…. என்ன ஒரு கொடூர காட்சி !