எப்போதெல்லாம் உடற்பயிற்சி வேணாம்?

எப்போதெல்லாம் உடற்பயிற்சி வேணாம்?

04-excersise200
மருத்துவம்
தொடர்ந்து ஜிம்மே கதியென்று கிடப்பவரா நீங்கள்…? அப்படியெனில் இந்தக் குறிப்புகளை கட்டாயம் நீங்கள் படித்தேயாக வேண்டும்! உடலுக்கு பயிற்சி அவசியம்தான். ஆனால் அந்தப் பயிற்சியே மிதமிஞ்சிப் போனால் நோயாகவும் மாறக்கூடும். எனவே எப்போதெல்லாம் உடற்பயிற்சி தேவையில்லை என்பதைத் தெரிந்து ...
Comments Off on எப்போதெல்லாம் உடற்பயிற்சி வேணாம்?