உலகின் வலிமை வாய்ந்த ரோபோ உருவாக்கம்

உலகின் வலிமை வாய்ந்த ரோபோ உருவாக்கம்

robotics_001
தொழில்நுட்பம்
ரோபோ வடிவமைப்பில் கைதேர்ந்த ஜப்பான் நிறுவனமான FANUC உலகின் வலிமை வாய்ந்த முதலாவது ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளது. முன்னைய ரோபோக்களை விடவும் கூடிய பாரத்தினை தூக்கவல்ல இந்த ரோபோ ஒரே நேரத்தில் சுமார் 1.7 தொன் எடைகொண்ட இரு சிறிய ...
Comments Off on உலகின் வலிமை வாய்ந்த ரோபோ உருவாக்கம்