உலகின் முதலாவது அணுகுண்டு வீச்சுக் காட்சி - ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகர் மீது அமெரிக்கா சின்னப் பையன் (Little Boy) என்ற பெயரைக் கொண்ட அணுகுண்டை வீசிய கறுப்பு நாள் இன்று...

உலகின் முதலாவது அணுகுண்டு வீச்சுக் காட்சி – ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகர் மீது அமெரிக்கா சின்னப் பையன் (Little Boy) என்ற பெயரைக் கொண்ட அணுகுண்டை வீசிய கறுப்பு நாள் இன்று…

nuclear-explosions-atomic-bomb-cities
Videos
...
Comments Off on உலகின் முதலாவது அணுகுண்டு வீச்சுக் காட்சி – ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகர் மீது அமெரிக்கா சின்னப் பையன் (Little Boy) என்ற பெயரைக் கொண்ட அணுகுண்டை வீசிய கறுப்பு நாள் இன்று…