உலகம் முழுவதும் தடைபட்ட ஸ்கைப் சேவை: சிரமங்களை எதிர்நோக்கிய பல கோடி வாடிக்கையாளர்கள்

உலகம் முழுவதும் தடைபட்ட ஸ்கைப் சேவை: சிரமங்களை எதிர்நோக்கிய பல கோடி வாடிக்கையாளர்கள்

skype_down_01
தொழில்நுட்பம்
இணையத்தளம் ஊடாக தொலைபேசி வசதிகளை வழங்கி வரும் ஸ்கைப் சேவை உலக முழுவதும் தடைப்பட்டுள்ளது. ஸ்கைப் சேவை உலக முழுவதும் தடைப்பட்டுள்ளதால் உலகெங்கிலும் உள்ள பல கோடி பேர் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். ஸ்கைப் சேவை செயலிழந்தது குறித்து ...
Comments Off on உலகம் முழுவதும் தடைபட்ட ஸ்கைப் சேவை: சிரமங்களை எதிர்நோக்கிய பல கோடி வாடிக்கையாளர்கள்

skype_down_002-615x422
தொழில்நுட்பம்
இணையத்தளம் ஊடாக தொலைபேசி வசதிகளை வழங்கி வரும் ஸ்கைப் சேவை உலக முழுவதும் தடைப்பட்டுள்ளது. ஸ்கைப் சேவை உலக முழுவதும் தடைப்பட்டுள்ளதால் உலகெங்கிலும் உள்ள பல கோடி பேர் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். ஸ்கைப் சேவை செயலிழந்தது குறித்து ...
Comments Off on உலகம் முழுவதும் தடைபட்ட ஸ்கைப் சேவை: சிரமங்களை எதிர்நோக்கிய பல கோடி வாடிக்கையாளர்கள்