உறவுகள்

உறவுகள்

0-3-350x222
அந்தரங்கம்
ஏடா கூடாமான உறவுகள் வேண்டாமே ? இப்படியெல்லாமா காதல் என்பது இருக்கும் என்று பலர் அதிசயிப்பார்கள். ஆணும் ஆணும் காதலிப்பது, பெண்ணும் பெண்ணும் காதலிப்பது என்பதெல்லாம் ஏதோ ஒரு புரட்சி என்று தோன்றுமே தவிர, இது காதல் கிடையாது. ...
Comments Off on ஏடா கூடாமான உறவுகள் வேண்டாமே ?