உணவின்றி உயிர் வாழும் அதிசய இரட்டை தலை நாகம் - வீடியோ இணைப்பு

உணவின்றி உயிர் வாழும் அதிசய இரட்டை தலை நாகம் – வீடியோ இணைப்பு

two-headed-snake
வினோதங்கள்
பாம்புகள் ஒன்றாக விளையாடாது என்பதால் பாம்புகளின் உரிமையாளர்கள் அதனை தனித்தனியாக பிரித்து வைத்தே வளர்ப்பது வழக்கம். ஒன்றாக இருந்தால், ஒன்றை ஒன்று உண்டுவிடும், உணவுக்காக சண்டையிடும். ஆனால், ஒரே உடலில் இருபாம்புகள் இருந்தால் என்ன செய்வது? தெற்கு சீனாவின் ...
Comments Off on உணவின்றி உயிர் வாழும் அதிசய இரட்டை தலை நாகம் – வீடியோ இணைப்பு