உணர்ச்சியை தூண்டும் முத்த விளையாட்டுக்கள்

உணர்ச்சியை தூண்டும் முத்த விளையாட்டுக்கள்

உணர்ச்சியை தூண்டும் முத்த விளையாட்டுக்கள்
செக்ஸ் உறவில் முத்தம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. செக்ஸ் ‘யுத்தமே’, முத்தத்தில் ஆரம்பிப்பதுதான்.உணர்ச்சிகரமான நரம்புகள் உதட்டில் அதிகம். அதனால் தான் உதட்டை தொட்டவுடன் உணர்வுகள் கிளம்பி எழுகின்றன.உதட்டை விரலில் தொடுவதை விட உதட்டால் தொடுவதால் அநேக நன்மைகள் விளைகின்றனவாம்.ஆணும், ...
Comments Off on உணர்ச்சியை தூண்டும் முத்த விளையாட்டுக்கள்