உடல்உறவு கொள்ளும் முறைகள்

உடல்உறவு கொள்ளும் முறைகள்

sexy-yoga1-482x298-300x184
அந்தரங்கம்
காமசாஸ்திரத்தில் 64 நிலைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அதனைப் படித்துப் பார்த்தால் சில நிலைகள் எதோ சர்க்கஸ் வேலை செய்வது மாதிரி இருக்கிறது. எதாவது எடாகூடமாக செய்யப்போய் இசகு பிசகாக எங்காவது பிடித்துக் கொள்ளப் போகிறது. அப்புறம் ...
Comments Off on உடல்உறவு கொள்ளும் முறைகள்